Aktivity projektu ako súčasť vyučovania

Aktivity projektu môžete s vašimi žiakmi realizovať v rámci vyučovacích hodín slovenského jazyka, dejepisu, občianskej a etickej výchovy, výtvarnej výchovy a v predmete informatika. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, pre II. stupeň základných škôl, aktivity projektu zasahujú do nasledovných vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a hodnoty, Človek a svet práce. Projekt zároveň pokrýva tieto prierezové témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. V terénnom výskume budú žiaci pracovať s modernou technikou - digitálnym fotoaparátom a diktafónom. V škole budú následne pri ďaľšej úprave zozbieraného dokumenačného materiálu používať notebooky, skener a pracovať s webovou aplikáciou, ktorá im prostredníctvom internetu umožní výstupy svojej práce sprístupniť i iným školám a širokej verejnosti. Okrem vyučovania je aktivity projektu možné realizovať i formou záujmovej činnosti mimo vyučovania.