Aktivity žiakov v rámci projektu

Žiaci budú v rámci projektu spolupracovať s pedagógmi na týchto úlohách:

  1. Zbierať dokumentačný materiál viažúci sa ku konkrétnym témam a realizovať terénny výskum
  2. Nadväzovať spoluprácu s členmi komunity, inštitúciami a verejnosťou
  3. Digitalizovať získané materiály
  4. Získavať autentické výpovede členov komunity
  5. Pripravovať prezentačný materiál projektu pre knihu a výstavu
  6. Vytvárať webovú výukovú prezentáciu školského projektu
  7. Usporiadať vernisáž výstavy
  8. Pozvať verejnosť na výstavu
  9. Realizovať ďaľšie podporné aktivity so zapojením verejnosti