Ciele projektu

Všeobecné zhrnutie :
Projekt Rovnaká šanca - Očami žiakov pomáha u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie. Podporuje tímovú prácu, využívanie moderných informačných technológií, rozvoj medziľudských vzťahov a vychováva k aktívnemu občianstvu. Vzhľadom k prioritám Európskej únie projekt podporuje miestne iniciatívy, prispieva k rovnakým príležitostiam, podporuje starostlivosť o kultúrne dedičstvo, sprostredkováva žiakom prácu s informačnými technológiami a v neposlednej rade prispieva k napĺňaniu zásad multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie.

Konkrétne ciele :
Motivovať žiakov k záujmu o svojich rovesníkov z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia a vzájomnej akceptácii
Cieľom projektu je podporiť vytváranie postojov žiakov k svojim rovesníkom, vytváraniu hodnotového rebríčka. Projekt významne zasahuje do oblasti celoživotného vzdelávania - žiaci sa o problematiku multikulturalizmu môžu zaujímať i dlhodobo. Prostredníctvom projektu chceme pomôcť žiakom získať hlbší vzťah k svojim rovesníkom a záujmu o príslušníkov iných etník či sociálnych skupín. Zberom etnografického materiálu, artefaktov, komplexnou digitalizáciou a archiváciou dát, realizáciou rozhovorov a terénnym výskumom žiaci získajú konkrétne znalosti o inej kultúre, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť vývoj a problematiku multikulturality prostredia vo svojom okolí. Zapojením širokej verejnosti do všetkých krokov realizácie projektu zaistíme významné rozšírenie zámeru projektu mimo školy. Dúfame, že toto spojenie pomôže motivovať mladých ľudi k úprimnému a dlhodobému záujmu o ľudí vo svojom okolí.

Pomáhať rozvoju kľúčových kompetencií na základných školách
Projekt predstavuje dostatočne široký a reprezentatívny príklad projektového vyučovania, slúžiaceho ako nástroj narozvoj kľúčových kompetencií.

Ponúknuť odbornej verejnosti školenie pre pedagogických pracovníkov
Na začiatku spolupráce školy s poskytovateľom projektu bude zabezpečené školenie o technológiách a metódach projektu. Koordinátor projektu na škole a ďalší pedagogickí pracovníci by tak mali získať užitočné informácie o realizácii projektových aktivít.

Realizovať pre žiakov zaujímavý terénny výskum zameraný na multikultúrnu výchovu a sociálnu inklúziu
Terénny výskum je aktívnou pohybovou až športovou činnosťou mimo priestorov školy. Koordinátor projektu sa so žiakmi na škole dohodne na témach, ktoré budú žiaci spracovávať. V prípade spracovania viacerých tém je možné žiakov rozdeliť do viacerých tímov. Ďaľšou možnosťou je rozdeliť ich podľa typu činnosti – rozhovory, skenovanie, písanie, systematizácia dát. Žiaci budú podľa zozbieraného materiálu sledovať odlišnosti a podobnosť rôznych kultúr. Tento osobný zážitok z terénu spracujú pomocou digitálnej techniky tiež pre výukový a prezentačný materiál, v ktorom zhrnú výsledky svojho štúdia.

Umožniť prácu s digitálnymi technológiami
V rámci projektu budú žiaci používať počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitálne diktafóny, grafické programy, webové administrátorské rozhranie. Všetky tieto činnosti budú môcť žiaci sami realizovať a pripraviť sa tak na štandardnú činnosť v rámci akéhokoľvek iného projektu - tak školského, ako i pracovného.

Prevádzkovať eLearningový server Rovnaká šanca - Očami žiakov pre potreby multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie
Vytvoriť databázu projektov škôl, ktoré sa budú zaoberať aspektami multikultúrnej výchovy. Celé administrátorské prostredie bude podobné počítačovej hre. Hlavným dôvodom bude vzbudiť záujem žiakov o tento typ prezentácie. Všetky školy v SR budú môcť takto vytvorené učebné materiály využívať vo výuke a testovať ich.

Vytvoriť pre každú školu výstavu žiackych prác a spoločnú celonárodnú tlačenú publikáciu
Tieto výstupy získa každá škola, žiaci takto môžu verejne prezentovať svoju prácu, čo im pomôže formulovať svoje postoje. Cieľom bude zároveň prezentovať výstupy prác žiakov pre širokú verejnosť.