Čo vám prinesie projekt Rovnaká šanca?

Možnosť realizovať so žiakmi zaujímavý terénny výskum zameraný na zber dokumentačného materiálu viažúci sa ku konkrétnym témam
Tento osobný zážitok z terénu žiaci spracujú pomocou modernej techniky - digitálneho fotoaparátu, diktafónu, videokamery aj pre výukový a prezentačný materiál, v ktorom zhrnú výsledky svojho štúdia. Terénny výskum je aktívnou činnosťou mimo priestorov školy. Koordinátor projektu sa so žiakmi v škole dohodne na témach, ktoré budú žiaci spracovávať a na činnostiach, ktoré budú zabezpečovať: napr. rozhovory, skenovanie, jednanie s prípadnými partnermi, vyhľadávanie artefaktov, písanie, systematizácia dát.

Možnosť naučiť žiakov pracovať s digitálnymi technológiami
V rámci projektu budú žiaci používať počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitálne diktafóny, grafické programy, webové administrátorské rozhranie. Pripravia sa tak na štandardnú činnosť v rámci akéhokoľvek iného projektu - školského, ako aj pracovného.

Možnosť realizovať medzipredmetovú výuku v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 2. stupňa základnej školy

Realizácia projektu a vytvorené výukové moduly súvisia s predmetmi: slovenský jazyk, dejepis, občianska výchova, informatika, cudzí jazyk, výtvarná výchova, etická výchova, so vzdelávacími oblasťami Jazyk a komunikácia, Práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a hodnoty, Človek a svet práce a prierezovými témami Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.

Možnosť naučiť žiakov pracovať v tíme, získavať partnerov na spoluprácu a zdieľať zodpovednosť
Projekt Rovnaká šanca - Očami žiakov je koncipovaný ako skupina aktivít, ktoré sú v plnej miere realizovateľné samotnými žiakmi. Metodológia projektu a úvodný tréning ukážu učiteľovi, ako žiakov pre túto samostatnú činnosť vhodne motivovať. Žiaci sami by mali pochopiť fungovanie pracovného tímu a naučit sa spolupracovať.

Možnosť podieľať sa na vzniku e-learningovej výukovej aplikácie Rovnaká šanca - Očami žiakov, určenej pre potreby medzipredmetovej výučby
Výsledky svojej práce budete môcť nahrať do webovej aplikácie formou školských projektov, ktoré budú prístupné všetkým ďaľším školám pre potreby výučby. Rovnako tak i vy budete môcť vo výučbe využiť projekty ďaľších škôl. Na webových stránkach www.ocamiziakov.sk budete mať možnosť vyhľadať informácie o rôznych projektoch viažúcich sa k jednotlivým témam, prehliadnuť si ich a použiť ich vo vyučovaní. Databázu nových námetov na aktivity, do ktorej prispejete i svojimi nápadmi, nájdete v aplikácii, v časti nápadovník.

Možnosť motivovať žiakov k záujmu o seba navzájom a k pochopeniu a akceptovaniu odlišností
Cieľom projektu Rovnaká šanca - Očami žiakov je podporiť vytváranie nových postojov žiakov k svojim rovesníkom z odlišného kultúrneho prostredia a vytváraniu hodnotového rebríčka. Projekt významne presahuje do oblasti celoživotného vzdelávania - záujem o tému multikulturality môže pretrvať dlhodobo. Zberom etnografického materiálu, artefaktov, komplexnou digitalizáciou a archiváciou dát, realizáciou rozhovorov a terénnym výskumom žiaci získajú bezprostredný kontakt a nové informácie o odlišnej kultúre, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť svoju vlastnú identitu i identitu svojich kamarátov. Zapojením verejnosti do realizácie projektu zaistíme rozšírenie záberu projektu i mimo školy.